Juridische bemerkingen | Ik ben arts

Juridische bemerkingen

Juridische bemerkingen Curalia omvat:

Curalia o.v.v.

Onderlinge verzekeringsvereniging
Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr. 0809
RPR 0406 290 141

 Curalia Brokers c.v.b.a.

Verzekeringsmakelaar erkend onder nr. 042573 A
RPR 0463 745 716

Het register van verzekeringsondernemingen en van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12 – 14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as


AssurMiFID-gedragsregels (*)

Curalia is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

Curalia Levensverzekeringsmaatschappij biedt Aanvullende Pensioen en andere Levensverzekeringen van tak 21 aan.

Curalia Brokers biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Het overzicht van de aangeboden producten vindt u op onze website nadat u uw beroep geselecteerd hebt.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe wij hieraan invulling geven.

3. Vergoeding als makelaar

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt Curalia Brokers in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Curalia Brokers bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons.

(*)wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.


Segmentatie

Curalia o.v.v. is een levensverzekeringsmaatschappij die zich exclusief richt op medische en paramedische beroepen en hun familieleden.

Naast de beperking die stelt dat enkel personen die een medisch of paramedisch beroep uitoefenen zich mogen inschrijven, wordt geen enkel ander segmentatiecriteria uitgeoefend binnen het bestaande productaanbod. Noch voor de toegepaste tarieven, noch voor de omvang van de garantie.


Privacy clausule

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Curalia worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico’s, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen.

U heeft het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken en te wijzigen. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze juridische dienst.

Bijkomende inlichtingen kunt u eveneens bij voormelde dienst verkrijgen.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectie. Klik hier indien u niet wilt worden ingelicht over onze direct marketingacties.